Miasto Ełk walczy o dofinansowanie.

Cztery miesiące temu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Do drugiego etapu zakwalifikowało się miasto Ełk.

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

Spośród 240 przedsięwzięć, do drugiego etapu wybrano 57, w tym na 14 miejscu ełcki projekt: „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. Koncepcja projektu przewiduje aktualizację Programu Rewitalizacji Ełku, przy wsparciu eksperckim. Zakłada utworzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji i powołanie Komitetu Rewitalizacji, w celu zapewnienia sprawnej realizacji kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Modelowy pilotaż obejmuje rozwój działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS) jako głównej instytucji realizującej działania aktywizacji społecz. dzieci, młodzieży, ich rodzin. W ramach działania ECRS zakłada się utworzenie Ełckiej Szkoły Animatorów i Pedagogów Społecznych, a także rozwój Streetworkingu na rzecz przywrócenia pracy z młodzieżą w ich środowisku.

Dofinansowanych zostanie 20 wybranych projektów. Łączna kwota w konkursie to 70 mln zł.

DK